اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

صادرات نانويي ايران به 5 قاره

گزارش‌هاي ستاد توسعه فناوري نانو نشان مي‌دهد که تا پايان آذر 1401 تنوع محصولات نانوساخت ايران به 1266محصول رسيده است.

صادرات نانويي ايران به 5 قاره

اين محصولات که در حوزههاي مختلف ازجمله کشاورزي، پزشکي،  خودروسازي و محيطزيست کاربرد دارند اکنون به حدي از کارآمدي و بلوغ رسيدهاند که به سراسر دنيا صادر ميشوند.

اگرچه کشورهاي آسيايي واردکنندههاي اصلي محصولات و تجهيزات نانوساخت ايران به شمار ميآيند، اما ساير قارهها هم از اين محصولات استقبال ميکنند. ايران در زمينه توليد علم نانو در جايگاه چهارم دنيا قرار دارد، اما بديهي است که کشورهاي پيشرو فعلا سهم بيشتري از بازار محصولات نانو را بهخود اختصاص دادهاند. يکي ديگر از نکات جالب آخرين گزارش ستاد توسعه فناوري نانو افزايش شرکتهاي فعال در اين فناوري است.

 

کشورهاي وارد کننده

 

براساس گزارش ستاد نانو کشورهاي لبنان، ترکيه، عراق، پاکستان، گرجستان و افغانستان، 6 کشوري هستند که از محصولات نانوساخت ايران در حوزههاي مختلف استفاده کردهاند. گزارش بازار محصولات نانوساخت ايران در سال گذشته نشان ميدهد که در حوزه ساختوساز، عراق، ترکيه و لبنان بيشترين مقاصد صادراتي محصولات نانويي ايراني بوده و پس از آن، گرجستان و افغانستان در رتبههاي بعدي قرار دارند.

در بخش الکترواپتيک هم عراق بهعنوان مقصد اصلي صادرات محصولات نانوساخت ايراني قرار دارد. در بخش نساجي اما بهترتيب عراق، پاکستان و افغانستان قرار دارند و اين در حالي است که در حوزه دارو، بهداشت و سلامت، ترکيه و سوريه واردکننده اصلي محصولات ايراني بودهاند و عراق در رتبه سوم قرار دارد. بعد از عراق، افغانستان بيشترين محصولات نانو ساخت ايراني را در حوزه دارو دارد. با اين حال، در حوزه خودرو ترکيه بيشترين سهم نانو محصولات صادراتي ايراني را بهخود اختصاص داده است. همچنين سهم صادرات محصولات نانو ايران به تفکيک قارهها، آسيا را داراي بيشترين سهم با 97درصد ميداند. پس از آن، اروپا 1.6درصد، آفريقا 0.7درصد، آمريکا 0.6درصد و اقيانوسيه 0.1درصد در رتبههاي بعدي قرار دارند.

 

مسير رو به توسعه

 

سعيد سرکار، دبير وقت ستاد توسعه فناوري نانو در گفتوگو با همشهري به زنجيره تبديل توسعه علمي، تبديل علم به فناوري، تبديل فناوري به محصول و درنهايت تجاريسازي محصول و همچنين تربيت 40هزار نيروي متخصص اشاره ميکند.

سرکار چنين توسعهاي را «رشد انفجاري» ميداند و ميگويد: اين در حالي است که وارد آمدن چند شوک به اين تکنولوژي، روند توسعه آن را از چند سال پيش با کندي روبهرو کرده است.

آخرين گزارش ستاد نانو هم گوياي همين مطلب است، بهطوري که روند روبه رشد توليد محصولات و تجهيزات نانوساخت ايران نشان ميدهد که تعداد 171 محصول و تجهيزات در سال 1392 اکنون به 1266 محصول تا پايان1401 رسيده است. اين در حالي است که تعداد تجهيزات توليد شده نانوساخت ايران از 76 عدد در سال 1392 به 226 عدد در پايان 1400 رسيده است.

در اين مسير تعداد شرکتهاي توليدي فناوري نانو از 104 شرکت در سال 1394 به 324 شرکت تا پايان 1400 رسيده است. از اين ميزان 263 شرکت توليدکننده محصولات نانو و 61 شرکت سازنده تجهيزات نانو بودهاند. اين اعداد به اين معني است که طي 6سال گذشته، تعداد شرکتهاي فعال در حوزه نانو رشدي بيش از 210درصد را تجربه کردهاند. همچنين  فروش 792ميليارد ريالي ايران در سال 1392 اکنون به 203هزارو462ميليارد ريال در سال 1400 رسيده است. ارزش دلاري فروش محصولات هم از 24ميليون دلار در سال1392 به 888 ميليون دلار در سال1400 رسيده است.

 

بيشترين محصولات و تجهيزات

ساختوساز، اپتوالکترونيک، نساجي و دارو را ميتوان بهعنوان 4 حوزه اصلي دانست که بيشترين صادرات محصولات نانوساخت ايران را شامل ميشوند.

 نساجي با حجم صادرات نزديک به 4 ميليون دلار بيشترين تنوع را از نظر کشورهاي مقصد صادرات دارد و محصولات نانو در اين حوزه به بيش از 20 کشور صادر شدهاند.

پس از نساجي بيشترين تنوع در مقاصد صادراتي در صنعت تجهيزات نانو مشاهده ميشود ولي در حوزههاي اپتوالکترونيک، خودرو و نفت و گاز کشورهاي مقصد صادرات به يک يا 2 کشور محدود هستند.

 

گزارش: عمادالدين قاسميپناه

منبع: روزنامه همشهري

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.