سیاسی
اجتماعی
اقتصادی

سدسازي ترکيه رودخانه ارس را خشک مي‌کند

متخصص اگروتکنولوژي و زراعت گفت: در صورتي که 2 سد ديگر ترکيه با نام‌هاي «توزلوجا» و «سويله مز» آبگيري شود، هيچ آوردي از شاخه بين گول داغ رودخانه ارس به ايران نخواهد آمد.

متخصص اگروتکنولوژي و زراعت گفت: در صورتي که 2 سد ديگر ترکيه با نام‌هاي «توزلوجا» و «سويله مز» آبگيري شود، هيچ آوردي از شاخه بين گول داغ رودخانه ارس به ايران نخواهد آمد.

ورزشی
بین الملل