اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

سن بازنشستگي افزايش يافت

نمايندگان مجلس به منظور کاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي، سن بازنشستگي را براي گروه‌هاي مختلف افزايش دادند.

سن بازنشستگي افزايش يافت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني و در ادامه بررسي گزارش کميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقي بند خ ماده 29 لايحه را به تصويب رساندند.

بر اساس اين مصوبه، به منظور کاهش ناترازي صندوقهاي بازنشستگي و تقويت توان صندوقها در انجام تکاليف محوله:

1. بيمه پردازاني که 28 تا 30 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها براي بازنشستگي اضافه نميگردد.

2. بيمه پردازاني که 25 تا 28 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي دو ماه اضافه ميگردد.

3. بيمه پردازاني که 20 تا 25 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي سه ماه اضافه ميگردد.

4. بيمه پردازاني که مطابق قوانين 10 تا 20 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي چهار ماه اضافه ميگردد.

5. بيمه پردازاني که مطابق قوانين تا 10 سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي پنج ماه اضافه ميگردد.

تبصره 1- اجراي تمام يا بخشي از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بيمه شده در زمان بازنشستگي براي مردان از 62 سال و براي زنان از 55 سال بيشتر نباشد.

تبصره 2- اصلاحات فوق در قوانين صندوقهاي بازنشستگي به استثناي صندوقهايي که حداقل سن بازنشستگي بيمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (1) بيشتر است به صورت دائمي اعمال ميگردد.

تبصره 3- ايثارگران و مشمولان قوانين سخت و زيان آور مشمول قوانين خاص خود هستند.

تبصره 4- اشخاص موضوع اين حکم با رضايت خود و موافقت دستگاههاي ذي ربط ميتوانند بدون نياز زمانهاي مذکور در بندهاي (2) الي (5) تا سقف سن موضوع تبصره (1) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانين و مقررات مربوطه امکان پذير است.

تبصره 5- چنانچه دستگاهها به خدمات برخي از کارکنان نياز نداشته باشند حسب مورد ميتوانند بدون لحاظ زمانهاي مذکور با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئيس جمهور بر اساس قوانين مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگي آنان اقدام کنند.

تبصره 6- افرادي که تقاضاي خود مايل به بازنشستگي زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگي آنها مطابق قوانين مربوطه و بدون رعايت بندهاي (1) تا (5) بلامانع است و حقوق بازنشستگي آنان مطابق احکام اين سند برقرار خواهد شد.

گفتني است، اين مصوبه در صورت تأييد شوراي نگهبان اجرايي خواهد شد.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.