اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

زن عربستاني وزير دادگستري انگليس شد

يک مقام ارشد دولت انگليس که مخالف جنگ رژيم صهيونيستي و طرفدار غزه است، به‌تازگي به‌عنوان وزير دادگستري انگليس منصوب شده و اين ممکن است بر نحوه رويکرد حزب حاکم جديد کارگر به جنگ رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين تأثير بگذارد.

زن عربستاني وزير دادگستري انگليس شد

خانم «شابانا محمود» وزير دادگستري جديد انگليس در ماه مارس خواستار آتشبس فوري در غزه شد و رژيم صهيونيستي را به کشتار غيرنظاميان بيگناه فلسطيني متهم کرد، اما با اين حال رايدهندگان مسلمان طرفدار فلسطين تعهد او به آرمان خود را زير سوال بردهاند.

محمود در نامهاي به رايدهندگان انگليسي در ماه مارس با اشاره به جنگ بيامان رژيم صهيونيستي در غزه نوشت: «من هميشه از روند ديپلماتيک براي توقف کشتار غيرنظاميان بيگناه، ارسال کمکهاي بشردوستانه و خارج کردن اسرا حمايت کردهام. اما واضح است که روندهاي ديپلماتيک پيشرفت کافي نداشته است. انجام اين جنگ غير قابل تحمل بوده است، با سطح نامتناسبي از حملات به افراد بيگناه که به درستي در دادگاههاي بينالمللي مورد بررسي قرار گرفته است.»

شابانا محمود در حوزه انتخابيه خود در بيرمنگام ليديوود، در مقابل احمد يعقوب، نامزد مستقل طرفدار فلسطين، مجددا برنده شد. او به دليل دادن راي ممتنع به لايحه آتشبس غزه در نوامبر و امتناع از استعفا از کابينه دولت سايه به دليل حمايت حزبش از رژيم صهيونيستي، با انتقاد جامعه مسلمان مواجه شده است.

او بهعنوان يک زن مسلمان با اصالت عربستاني و نماينده يک شهر مسلماننشين، همچنان در راس اين موضوع قرار دارد. سرشماري سال 2021 نشان داد که 29.9 درصد از ساکنان بيرمنگام مسلمان هستند. «ميدل ايست آي» گزارش داد که او در ماه فوريه اذعان کرد که اين حزب اعتماد رايدهندگان مسلمان در انگليس را به دليل حمايت حزب کارگر از رژيم صهيونيستي از دست داده است. در اواخر همان ماه، او لايحه جديدي را امضا کرد و از آن حمايت کرد که خواستار آتشبس در غزه بود.

در حالي که حزب کارگر حمايت جدي از رژيم صهيونيستي نشان داده است، نظرات خود محمود با آن مخالف است. او در سال 2014 در توييتر از مردم خواست تا در مرکز شهر بيرمنگام براي حمايت از جنبش بايکوت، سلب سرمايه و تحريمها (BDS) گرد هم آيند و همچنين هشتگ «فلسطين آزاد» را منتشر کرد.

شابانا محمود همچنين مدت کوتاهي پس از حمله 7 اکتبر به رايدهندگان خود نامه نوشت تا بر سابقه خود بهعنوان «حامي مادامالعمر حقوق فلسطينيان» تاکيد کند. اما او حمله حماس را محکوم و تاکيد کرد که «قوانين بشردوستانه بينالمللي بايد هميشه رعايت شود.»

حزب کارگر در انتخابات زودهنگام چهارم ژوئيه (14 تير) با پيروزي تاريخي به قدرت رسيد و دومين اکثريت پارلمان را پس از پيروزي رکوردشکن توني بلر در سال 1997 به دست آورد. با اين حال، پيروزي اين حزب در سايه مشارکت مردمي پايين رخ داد.

محافظهکاران بيش از 200 کرسي را از دست دادند و در نهايت تنها 121 کرسي را بهعنوان مخالف اصلي حزب کارگر به دست آوردند. ليبرال دموکراتها هم با کسب 72 کرسي، بزرگترين پيروزي براي يک حزب سوم در بيش از 100 سال گذشته را رقم زدند.

اکنون حزب کارگر بايد حکومت کند و يکي از موضوعات اصلي که هنوز در قلب سياست بريتانيا قرار دارد، مسئله غزه است: رايدهندگان مسلمان به طور دستهجمعي حزب کارگر را رها کردند و به نامزدهاي مستقلي راي دادند که شورشيهاي حزب کارگر بودند و به دليل مواضعشان در قبال رژيم صهيونيستي و غزه عليه نامزدهاي حزب کارگر رقابت ميکردند.

به گزارش گاردين، «جاناتان اشورث» نامزد حزب کارگر در برابر «شوکت آدم» نامزد مستقل طرفدار فلسطين شکست خورد و يکي از بزرگترين شوکهاي انتخاباتي را رقم زد. به گزارش اسکاي نيوز، رايدهندگان انگليسي نامزدي را به او ترجيح دادند که ضد رژيم صهيونيستي است و پيروزي خود را تقديم «مردم غزه» کرد. 

مناطقي با 20 درصد يا بيشتر جمعيت مسلمان شاهد کاهش 23 درصدي حمايت از حزب کارگر بودند و اين منجر به از دست دادن پنج کرسي از جمله در مناطق بيرمنگام و بلکبرن شد. در مناطقي با جمعيت قابل توجه مسلمانان - اما زير آستانه 20 درصد - نامزدهاي حزب کارگر به پيروزيهاي بسيار محدودي دست يافتند.

برخي از اعضاي حزب کارگر نارضايتي خودشان را از موضع اين حزب در قبال غزه پنهان نکردهاند، از جمله «ديويد لمي» وزير خارجه جديد انگليس که به بيبيسي گفت حزب او با شرکاي خود براي به رسميت شناختن فلسطين همکاري خواهد کرد.

 

انتصاب دادستان کل جديد منتقد جنايات رژيم صهيونيستي

 

دولت جديد انگليس همچنين «ريچارد هرمر» وکيل با تجربهاي را که اغلب عليه نقض قوانين بينالمللي از سوي رژيم صهيونيستي صحبت کرده است، به عنوان دادستان کل اين کشور منصوب کرده است. هرمر 55 ساله بهعنوان مشاور حقوقي ارشد دولت مشغول به کار ميشود. او با 31 سال تجربه در وکالت، در زمينه حقوق بشر و همچنين حقوق عمومي و محيط زيست تخصص دارد.

از جمله پروندههاي اخير هرمر، وکالت «ابو زبيده» يک زنداني سابق در زندان گوانتانامو بود که در «سايتهاي سياه» مخفي سيا در 6 کشور مورد بدرفتاري و شکنجه شديد قرار گرفت. اين زنداني سابق از دولت انگليس به اتهام همدستي در مصائب خود شکايت کرد.

در ماهها و سالهاي اخير، هرمر درباره مسائل مربوط به رژيم صهيونيستي و سرزمينهاي اشغالي فلسطين صحبت کرده است.

در ماه اکتبر، او يکي از هشت وکيل برجسته يهودي بود که نامهاي نوشت و از تلآويو خواست که «تعهدات بينالمللي» خود را در جريان يورشهاي نظامي خود به غزه به خاطر بسپارد. در اين نامه تاکيد شده است که پاسخ رژيم صهيونيستي بايد مطابق با قوانين بينالمللي باشد.

در اين نامه آمده است: «به وضوح، مجازات دستهجمعي با قوانين مرتبط به جنگ ممنوع شده است. به همين ترتيب، قوانين بينالملل از نظاميها ميخواهد که حداقل تخريب را براي زندگي غيرنظامي و زيرساختها تضمين کنند. قصد ايجاد خسارت بيرويه، به جاي رفتار دقيق براي به حداقل رساندن خسارت، در صورت اثبات، نقض شديد حقوق بينالملل خواهد بود.»