اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

روي سلسله فساد فوتبال ماله نکشيد

افشاي فساد گسترده در فوتبال ايران که شوکي بزرگ به ليگ برتر در هفته‌هاي پاياني اين فصل وارد کرد بالاخره با واکنش فدراسيون فوتبال همراه شد.

13:26
روي سلسله فساد فوتبال ماله نکشيد

البته فدراسيوننشينان فعلا ترجيح دادهاند خيلي خلاصه و بدون اشاره به جزئيات ماجرا و تنها با اين جمله کليشهاي که پرونده در حال رسيدگي است به اين موضوع اشاره کنند.

کميته اخلاق فدراسيون در بيانيه ديروز خود در چند خط اينگونه نوشت: «تحقيقات پيرامون پرونده مطروحه که به سال 1400 مربوط ميشود، در هماهنگي کامل با نهادهاي ذيربط و مراجع ذيصلاح در کميته اخلاق فدراسيون در حال رسيدگي بوده و تشريفات مرتبط در دايره تحقيقات تا تعيينتکليف پرونده و مستند به قوانين و کدهاي اخلاقي فدراسيون بينالمللي فوتبال، کنفدراسيون فوتبال آسيا و آييننامه اخلاقي فدراسيون فوتبال ادامه خواهد داشت.»

شاره به اين موضوع که پرونده مربوط به سال 1400 است يعني اينکه به فدراسيون فعلي که رياست آن را مهدي تاج برعهده دارد مربوط نميشود و بايد افراد ديگري در اين زمينه پاسخگو باشند. اما احتمالا نويسنده اين متن اميدوار بوده که فعلا اسامي متخلفان اين پرونده به بيرون درز نکرده و عموم مردم متوجه نشوند که برخي از متهمان در اين پرونده همين حالا در ارکان فدراسيون حضور داشته و ازقضا بعضا پستهاي مهمي را نيز اشغال کردهاند.

اين يکي از نکات مهم در اين پرونده است که چرا حتي پس از اينکه رئيس فدراسيون از ابعاد مختلف اين پرونده باخبر شد و در جريان جزئيات آن قرار گرفت، برخوردي در اين زمينه نداشته و حتي بهصورت موقت نيز اين افراد از سمت خود تعليق نشدند تا اين پرونده روال خود را در دادگاه طي کرده و پس از اعلام حکم و تصميمگيري نهايي اين پرونده تکليف اين افراد مشخص شود.

تاج با اين ايده و شعار به فدراسيون فوتبال برگشت که مدعي بود ميخواهد تحولي مهم در اين نهاد ايجاد کرده و فساد را به حداقل برساند، اما در عمل با پروندهاي روبهرو هستيم که ممکن است تا سالها فوتبال ما را تحت تاثير قرار داده و حتي به يک رسوايي بزرگ در فوتبال ما بدل شود.

مقايسه نوع برخورد با اين پرونده با اتفاقي که در سال 2006 در فوتبال ايتاليا رخ داد و به کالچوپولي شهرت يافت، نشان ميدهد بعضي مصلحتانديشيها ميتواند به حيثيت فوتبال و فدراسيون لطمه وارد کند. ايتالياييها در آن سال و درحاليکه در آستانه حضور در جامجهاني بودند سختترين برخورد را با مديران و افراد دخيل در آن پرونده که با پرداخت رشوه و چينش داوري تاثير زيادي در قهرماني تيمها داشتند، انجام دادند. در اين مورد اما هنوز هيچ برخورد جدي صورت نگرفته است.

عجيب اينکه افرادي که گفته ميشود در اين پرونده بهعنوان متهم اصلي حضور دارند ازجمله «خ. الف»، «س. م»، «م. ه»، «پ. ر» و «ف. م» همچنان در مسئوليتهاي خود مشغول هستند.

در اين پرونده سهضلع مهم افراد شاغل در فدراسيون، کساني که در باشگاه مذکور در جنوبشرق کشور مشغول بهکار بودند و همچنين برخي افراد رسانهاي ديده ميشوند، اما فعلا از سوي مديران فدراسيون يا حتي ورزش عزمي جدي براي مقابله با آنها ديده نميشود و مهمترين واکنش فدراسيون به يک بيانيه چندخطي محدود ميشود.

منبع: روزنامه فرهيختگان

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.