اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

ديپلماسي اقتدار

1- ايران در يك سال و نيم گذشته بي‌سابقه‌ترين توسعه‌ها را در صنعت هسته‌اي ايجاد كرد. گازدهي به سانتريفيوژها را انجام داد، غني‌سازي را تا 60 درصد افزايش داد، نظارت‌ها را در محدوده پادمان قرار داد، اجراي پروتكل الحاقي را متوقف كرد و دوربين‌هاي برجامي را خاموش نمود.

ديپلماسي اقتدار

روابط با آژانس را منطقي كرد و به آنها فهماند نبايد از مسير فني به اغراض سياسي منحرف شود. با اين حال همه پيشبيني ميكردند، شوراي حكام با اين پيشرفتها موضع سختي بگيرد اما در آخرين نشست شوراي حكام از صدور قطعنامه ضدايراني خبري نشد. مفهوم اين موضع اين است كه زبان اقتدار با زبان التماس متفاوت است و هر كدام پاسخ خاص خود را دارد.

2- جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي پس از 7 سال ، توافق كردند. ظرف مدت دو ماه روابط ديپلماتيك خود را از سر گيرند و سفارتخانههاي خود را بازگشايي نمايند. اين توافق، فصلي نو در ديپلماسي منطقهاي در غرب آسيا و ضربهاي كاري به هژموني آمريكا و رژيم صهيونيستي محسوب ميشود. اين توافق كه در پكن انجام شد معناي بسياري دارد.

آمريكا و رژيم صهيونيستي بسيار از اين رخداد ناخشنود هستند چراكه اين روابط ميتواند ظرفيتهاي جديدي براي روابط ايران با كشورهاي منطقه و جهان اسلام پديد آورد.

مقامات رژيم صهيونيستي از اين توافق به عنوان يك شكست در سياست خارجي تلآويو ياد كردند و آن را «باخت، باخت و باخت» براي آمريكا دانستند.

ناظران غربي از اين توافق به عنوان اراده عربستان براي اتخاذ سياست خارجي مستقل از غرب ياد كردند.

3- موضع آژانس و عدم موضعگيري حكام در مورد پيشرفتهاي هستهاي و نيز توافق ايران و عربستان براي عاديسازي روابط درست زماني روي ميدهد كه طراحان و عاملان و آمران اغتشاشات پاييز گذشته با پذيرش شكست در جنگ شناختي و ادراكي جديد فهميدند در ايران با يك حكومت پايدار، يك دولت مستقر و مقتدر روبهرو هستند و نميتوانند تمام تخممرغهاي خود را در سبد اپوزيسيوني بگذارند كه حتي نميتواند زير يك پرچم جمع شود.

4- كساني كه در گذشته ميگفتند بدون اذن كدخدا نميشود كاري كرد رفتند برجام را امضا كردند، تحريمها را نهتنها برنداشتند بلكه چندين برابر كردند ، به رقباي خود ميگفتند شما زبان دنيا را بلد نيستيد، بدون برجام نميشود حتي آب خورد! الان چه حرفي براي گفتن دارند؟ دولت رئيسي با چه زباني معادلات منطقه و جهان را به هم ريخته است؟ اين مذاكرات نشان داد آسياييها زبان هم را ميفهمند و روابط خود را در مذاكرات كاملا آسيايي بدون مزاحمت اروپا و آمريكا ميتوانند تنظيم كنند.

5- توافق ايران و عربستان براي ازسرگيري روابط 5 پيام ويژه براي دوستان و دشمنان نظام داشت:

الف- شكست توطئههاي رژيم صهيونيستي در برهم زدن روابط ايران با اعراب

ب- شكست سياست «انزواي تهران» كه توسط بوقهاي صهيونيستي فرياد ميشد .

ج- سياستهاي منطقهاي ميتواند به دست بازيگران اصلي بدون دخالت غرب تنظيم شود.

د- كم رنگ شدن نقش آمريكا در غرب آسيا

هـ - اقتدار منطقهاي ، پيشرفتهاي نظامي و بهطوركلي ميدان را ميشود يا ميتوان با ديپلماسي جمع كرد.

6- توافق با عربستان كه بهزعم برخي محال بود نشان داد فرصتسوزي دولتهاي گذشته در دولت روحاني در تنظيم روابط و همكاري با شرق چه زياني براي ديپلماسي خارجي دارد. تعامل با شرق از موضع اقتدار ميتواند برخي از همسايگان را سر عقل بياورد.

7- مقام معظم رهبري در آبان 1401 در ديدار با دانشآموزان فرمودند : «نظم كنوني جهان دارد تغيير ميكند» بعد فرمودند: در اين تغيير سه خط اساسي وجود دارد.

خط اول : انزواي آمريكا

خط دوم : انتقال قدرت سياسي و اقتصادي و فرهنگي حتي علمي از غرب به آسياست.

خط سوم : جبهه مقاومت در برابر زورگويي آمريكا گسترش مييابد كه مبتكرش جمهوري اسلامي است.

به زودي اخباري خواهيم شنيد كه اين سه خط بيش از پيش فعال خواهد شد.

نظم جديد جهاني يک فرصت است. نرمش قهرمانانه واقعي و ديپلماسي اقتدار جايگاه جمهوري اسلامي ايران را در اين نظم تعيين مي کند.

* محمدکاظم انبارلويي

 

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.