اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات:

دولت قبل مانع پرتاب ماهواره‌ها مي‌شد

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينکه در دولت قبل دستور عدم پرتاب ماهواره‌ها صادر مي‌شد، گفت: رئيس جمهور شهيد پرتاب ماهواره را پشتوانه ديپلماسي مي‌دانست و معتقد بود پرتاب هر ماهواره‌اي سبب توليد قدرت و ثروت مي‌شود و از صنعت فضايي پشتيباني مي‌کرد.

دولت قبل مانع پرتاب ماهواره‌ها مي‌شد

عيسي زارعپور در مراسم گردهمايي فعالان بخش خصوصي حوزه فضايي براي پاسداشت زحمات شهيد جمهور آيتالله رئيسي، اظهار داشت: داغ از دست دادن رئيس جمهور را تسليت ميگويم و هر چقدر که ميگذرد بيشتر جاي خالي او را احساس ميکنيم و هنوز خيلي مانده تا باور کنيم که رئيس جمهور ديگر در کنار ما نيست.

 چه کساني به دليل ناراحتي غربيها دستور عدم پرتاب ماهواره را ميدادند

وي با تاکيد بر اينکه اگر توجه و نگاه ويژه آيتالله رئيسي نبود حوزه فضايي آنقدر پيشرفت نميکرد، افزود: در دولت قبل به حوزه فضايي توجه نميشد و وقتي ماهواره بر ماهوارهبر سوار ميشد تا پرتاب شود، دستور عدم پرتاب ميآمد. پروژه (شريف) دوستي سال 92 تحويل سازمان فضايي شد، اما سه سال طول کشيد که تا ماهواره پرتاب شود؛ حتي در سمنان آزمايشهاي سازگاري و مونتاژ انجام شد، اما در لحظات آخر فرمان عقبگرد صادر شد. در اين وضعيت رمقي براي تيم سازنده ميماند؟

 وزير ارتباطات تصريح کرد: آنها نميخواستند کسي در آن سوي مرزهاي کشور ناراحت شود. ماهواره دوباره برگشت به سوله و خاک خورد و بعد از 2 سال دوباره تست شد و در نهايت نيز پرتاب موفقيتآميزي انجام نشد؛ ما دوره اينچنيني در کشور داشتيم و کشور يک دهه عقب افتاد.

 زارعپور تصريح کرد: از اين فضا رسيديم به دورهاي که شهيد رئيسي کار خود را آغاز کرد. يادم نميرود در روزهاي نخست آغاز به کار در وزارت ارتباطات برنامهاي را به آقاي رئيسي ارائه دادم که به نخبگان توجه ويژهتري شود؛ به همين دليل با همراهي ايشان از دستاوردهاي فضايي در نقاط دوردست 6 ساعت بازديد داشتيم. اگر ميگوييم که رئيس جمهور پاي کار بودند به اين دليل است که جلوه کارهاي وي را از نزديک ديديم.

 وي تاکيد کرد: پس از اين بازديد و بعد از 11 سال شوراي عالي فضايي به رياست شهيد رئيسي احيا شد. نقطه شروع فعاليت فضايي کشور همان جلسهاي بود که آذرماه 1400 برگزار شد.

 

شهيد رئيسي: هر ماهوارهاي که پرتاب ميشود توليد قدرت و ثروت ميکند

 

وزير ارتباطات ادامه داد: از زماني که حوزه فضايي را به خواست بيگانگان گره زده بودند به اينجا رسيديم؛ به طوري که دي ماه 1400 که نخستين پرتاب قرار بود، انجام شود در جلسه هيات دولت به رئيس جمهور گفتم که براي ما دعا کنند. صبح همان روز براي پيگيري نتيجه پرتاب با من تماس گرفتند و هميشه اين کار را ميکردند.

زارعپور اظهار داشت: رئيس جمهور شهيد پرتاب ماهواره را پشتوانه ديپلماسي خود ميدانست و ميگفت هر ماهوارهاي که پرتاب ميشود توليد قدرت و ثروت ميکند. هر زمان که درباره کار فضايي نزد شهيد جمهور ميرفتم کاملاً پشتيباني ميکرد.

 

اکنون 10 ماهواره در دست ساخت است

 

وي با بيان اينکه با نگاه ويژهاي که در دولت سيزدهم وجود داشت، اتفاقات بسيار خوبي در صنعت فضايي رخ داد، افزود: اکنون 10 ماهواره در دست ساخت داريم که در 2 سال 10 پرتاب داخلي و 2 پرتاب بينالمللي داشتيم. تعداد پرتابهايي که در کمتر از 3 سال رخ داده، معادل 3 دولت پيش از دولت سيزدهم است.

 وزير ارتباطات اعلام کرد: چند پرتاب نيز پيشبيني شده و پرتابهاي متعددي در امسال انجام خواهد شد تا اين مسير پرافتخار ادامه پيدا کند و دستيابي به مدار لئو را تثبيت کنيم.

ساخت منظومه فضايي و امضاي هزار ميليارد تومان قرارداد با بخش خصوصي

زارعپور خاطرنشان کرد: در حوزه ايجاد پايگاه فضايي، زميني بود که 10 سال خاک ميخورد و در دولت سيزدهم ساخت آن آغاز شد و پيشرفت فيزيکي آن به 60 درصد رسيده است.

 وي گفت: ساخت منظومه فضايي و انعقاد بيش از هزار ميليارد تومان قرارداد با بخش خصوصي همگي از دستاوردهاي دولت سيزدهم است. براي نختسين بار در تاريخ کشور به تصاوير رنگي از سطح کشور دسترسي داريم که پيش از اين در اختيار نداشتيم و تمام اين اتفاقات خوب در سه سال اخير رخ داده که حاصل نگاه راهبردي رئيس جمهور به اين بود.