اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

وزير اطلاعات:

دولت عراق بابت اقليم به ايران تضمين‌ داد

وزير اطلاعات با اشاره به دستگيري تيم تروريستي مرتبط با رژيم صهيونيستي در مرزهاي غربي گفت: با همکاري دولت جديد عراق و تضمين‌هاي داده‌شده اميدواريم شاهد امنيت در مرزهاي غربي و عدم‌تکرار آن باشيم.

دولت عراق بابت اقليم به ايران تضمين‌ داد

حجتالاسلام والمسلمين اسماعيل خطيب در بيست و سومين همايش دادستانهاي عمومي و انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت سراسر کشور در مشهد مقدس با اشاره به برخي حوادث، اتفاقات و رويدادهاي مهم سال 1401 اظهار داشت: براساس اسناد و مدارک بهدستآمده، در جريان اغتشاشات سال گذشته بيش از 200 رسانه، 35 انديشکده و دهها سرويس اطلاعاتي عليه جمهوري اسلامي ايران فعاليت داشتند.

 

جنگ رسانهاي در اغتشاشات 1401

 

وزير اطلاعات افزود: جنگ رسانهاي که در جريان اغتشاشات سال گذشته توسط دشمنان ملت ايران اجرا شد بسيار قويتر از آن قضايايي بود که در برخي خيابانهاي کشور اتفاق افتاد که با هوشياري مردم، نظام جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي کشور، ابعاد مختلف جنگ ترکيبي سال گذشته را بهخوبي درک کرده درنهايت سرافرازانه از اين جنگ بيرون آمدند.

خطيب در ادامه، حضور باشکوه مردم در مراسمات ملي و مذهبي سال گذشته را خنثيکننده توطئهها و نقشههاي دشمن دانست و گفت: تنها چند روز بعد از حضور گسترده مردم در راهپيمايي 22 بهمن سال گذشته، دهها سرويس اطلاعاتي اروپايي و غيراروپايي درخواست ارتباط با جمهوري اسلامي ايران داشتند و اين در حالي بود که در جريان اغتشاشات سال گذشته، قالب رؤسا، شخصيتها و مسئولان همين دولتها در حال ايجاد اجماع عليه جمهوري اسلامي ايران بودند و کار نظام را تمامشده ميدانستند.

 

در فروش نفت و معيانات با يک جهشي همراه شديم

 

خطيب اضافه کرد: کنار هوشياري مردم ارتباطات، تعاملات و توافقات داخلي و خارجي دولت آيتالله رئيسي در سال گذشته، يکي ديگر از عوامل شکست دشمنان در اجراي توطئههايشان عليه نظام جمهوري اسلامي ايران بود.

وزير اطلاعات با اشاره به وضعيت معيشت اقتصادي مردم گفت: با توجه به شرايطي که با آن روبهرو هستيم و تمام همتي که دولت آيتالله رئيسي بهکار گرفته است شاهد رشد اقتصادي هستيم و در فروش نفت و ميعانات با يک جهشي همراه شديم و يا شاهد کاهش تورم بهطور نسبي در سال گذشته بوديم و همچنين تعاملات خارجي دولت و توافقنامههاي ايران و چين، ايران و روسيه و توافقات منطقهاي، ايران و عربستان و امارات، طبيعتاً توانسته است مقدار زياد و قابلتوجهي شرايط فشار تحريمي و حداکثري را که دشمنان طراحي کرده بودند کاهش دهد و همچنين تلاش شده است مقدار قابلتوجهي از سرمايههاي بلوکهشده کشور برگردد و در راستاي منافع کشور قرار بگيرد و در بحث صادرات با جهش خوبي روبهرو هستيم.

 

عفو گسترده سال گذشته پيام اقتدار ايران به جهانيان بود

 

وزير اطلاعات با اشاره به عفو گسترده سال گذشته متهمان و محکومان نيز گفت: عفو گسترده محکومان و متهمان در سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، پيام اقتدار و عظمت جمهوري اسلامي ايران به جهانيان بود که بايد از قوه قضائيه تقدير کرد.

خطيب با يادآوري ضربات پيدرپي دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي کشور به گروهکهاي تروريستي و شبکههاي جاسوسي و نفوذ در سال 1401، گفت: اين ضربات سبب شد دشمن اعتراف کند ايران توانسته است در حوزه امنيت خود، شرايط بازدارندگي ايجاد کند.

وزير اطلاعات در ادامه ضمن تشريح برنامههاي دشمنان در سال 1402 متذکر شد: در سال جاري نيز جنگ ترکيبي دشمن بهشکلهاي مختلف ادامه خواهد داشت و لازم است که ما برآورد اطلاعاتي و امنيتي دقيقي در مواجهه با اين جنگ ترکيبي داشته باشيم.

 

دستگيري تيم تروريستي اخير مرتبط با رژيم صهيونيستي

 

خطيب با توجه به دستگيري تيم تروريستي اخير مرتبط با رژيم صهيونيستي که از مرزهاي غربي به کشور وارد شده بود، گفت: با همکاري دولت جديد عراق و تضمينهاي دادهشده، اميدواريم شاهد امنيت در مرزهاي غربي و عدمتکرار آن باشيم و مسئوليت اقليم عراق را يادآوري و تأکيد ميکنيم.

وزير اطلاعات هشدار داد، در صورت ايجاد ناامني براي جمهوري اسلامي با هرگونه اقدامي در مرزها با پاسخ قاطع و کوبنده فرزندان اين ملت در نيروهاي مسلح و دستگاههاي امنيتي مواجه خواهند شد.

 

اقدامات ايذايي و قاچاق سلاح و مهمات به داخل کشور

 

خطيب ضمن اشاره به برخي برنامههاي دشمنان براي انجام اقدامات ايذايي و قاچاق سلاح و مهمات به داخل کشور از طريق مرزهاي زميني، اظهار کرد: دادستانها و ضابطان بايد توجه داشته باشند که در قبال آن دسته از حوادث و اتفاقاتي که پشتصحنه آن دشمنان قرار دارند، موضوع را با دقت نظر و اِشراف کامل دنبال
کنند.

وزير اطلاعات با تصريح به اينکه «امروز دشمن تلاش ميکند با بهرهگيري از برخي آسيبهاي اجتماعي در کشور، آن را به هنجارشکني و عاديسازي فضاي ناهنجاري تبديل کند»، خاطرنشان کرد: خنثيسازي اين توطئه دشمنان نيز نيازمند تلاش، همت و تدبير همه مسئولان بهويژه قوه قضائيه است.

 

رژيم صهيونيستي در سال گذشته زمينگير شد

 

خطيب در ادامه، به تشريح برخي چالشهاي پيشراني پرداخت که کشور با آنها مواجه است و در همين راستا گفت: در سال جاري مسئولان براي کاهش مشکلات و فشارهاي معيشتي زندگي مردم، نهايت تلاش خود را بهکار خواهند گرفت.

وزير اطلاعات در بخشهاي ديگري از صحبتهاي خود با تصريح به اينکه «رژيم صهيونيستي در سال گذشته بهشدت نسبت به سالهاي قبل زمينگير شد»، گفت: دليل اصلي اين موضوع آن بود که رژيم صهيونيستي در سال گذشته با آفندها و تهاجمهاي متقابل و جدي روبهرو شد؛ طي روزهاي گذشته نيز شاهد اعتراف صريح نتانياهو بوديم که گفت «اجازه نميدهم ايران طناب وحشت به دور گردن اسرائيل بيندازد».

 

از توليد، اشتغال و سرمايهگذاري در کشور حمايت کنيم

 

خطيب در ادامه اعلام کرد: وزارت اطلاعات در سال 1402 نهايت تلاش خود را در جهات مختلف ازجمله مبارزه با رژيم صهيونيستي، مبارزه با تروريسم، مبارزه با نفوذ و جاسوسي و همچنين مبارزه با فساد و ناکارآمدي، در عين توجه به صيانت داراييهاي انساني و امکاناتي و آفند نسبت به دشمن، بهکار خواهد گرفت و اميدواريم که مجموعههاي اطلاعاتي در سال جاري بتوانند با کمک قوه قضائيه نقش جديتري از خود بروز بدهند.

وزير اطلاعات تأکيد کرد: در شرايط اقتصادي کنوني، نيازمند آن هستيم که از توليد، اشتغال و سرمايهگذاري در کشور حمايت کنيم و در برنامهريزيها و اقدامات خود به اين نکات توجه داشته باشيم.

 

راهبرد دشمن براي انتخابات 1402

 

خطيب با توجه به برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال جاري گفت: دشمن بر اساس مستندات موجود راهبردي را براي انتخابات تعريف کرده است، بنابراين حضور و مشارکت مردم در انتخابات، نقش مهمي در پيشرفت کشور دارد و تعامل و ارتباط با مردم نقشآفرين است.

وزير اطلاعات با يادآوري فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي پيرامون اميدآفريني در جامعه گفت: در مصاحبهها، اظهارنظرها و سخنرانيها بايد به اين نکته توجه شود که اين اظهارات، به چه اندازه ميتواند اميدزايي داشته باشد و چقدر ميتواند به آنچه اختلاف، سوءتفاهم، فضاسازي و شايعهپراکني است، دامن بزند.

 

قضات شجاع و انقلابي تقدير و تشويق گردند

 

خطيب در پايان نيز گفت: اميدواريم دستگاه قضا در عرصه جهاد تبيين نيز بتواند با همکاري مجموعههاي اطلاعاتي و امنيتي کشور، نقش پررنگ و اثرگذاري را در کشور ايفا کند، لذا بايد قضات شجاع و انقلابي دوران اغتشاشات و همراهي آنها با نيروهاي امنيتي و انتظامي بهصورت ويژه تقدير و تشويق گردند.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.