اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

63درصد ظرفيت سدهاي کشورپُر است

در زمان حاضر با وجود 32 ميليارد و 820 ميليون مترمکعب آب ذخيره‌شده در سدهاي کشور، 63 درصد ظرفيت مخازن سدها پُر و 37 درصد اين ظرفيت خالي است.

63درصد ظرفيت سدهاي کشورپُر است

در 288 روز ابتدايي سال آبي جاري (از ابتداي مهرماه 1402 تا 16 تيرماه 1403) در مجموع 38 ميليارد و 650 ميليون مترمکعب آب وارد سدهاي ايران شده که نسبت به ورودي 36 ميليارد و 280 ميليون مترمکعبي آب به سدها در مدت مشابه سال آبي گذشته، رشدي 7درصدي داشته است.

همچنين در اين مدت، بهمنظور تأمين آب شرب، کشاورزي، صنعت و مباحث زيستمحيطي، 27 ميليارد و 820 ميليون مترمکعب آب از سدهاي کشور رهاسازي شده است که نسبت به خروجي 25 ميليارد و 900 ميليون مترمکعبي آب در مدت مشابه سال آبي قبل از سدها، رشدي 7درصدي را نشان ميدهد.

در زمان حاضر با وجود 32 ميليارد و 820 ميليون مترمکعب آب ذخيرهشده در سدهاي کشور، 63 درصد ظرفيت مخازن سدها پُر و 37 درصد اين ظرفيت خالي است.

ميزان ذخاير آبي سدها در روز 16 تير 1402 بالغ بر 29 ميليارد و 980 ميليون مترمکعب بود، که مقايسه اين رقم با حجم فعلي ذخاير آبي سدها، نشاندهنده رشد 9درصدي ذخاير سدهاي کشور در سال جاري است.

وضعيت سدهاي مهم کشور در تأمين آب شرب و کشاورزي در جدول زير آورده شده است.