اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

50 درصد شرکت‌هاي خارجي ثبت‌ شده در ايران براي افغانستاني‌ها است!

سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: 50 درصد شرکت‌هاي خارجي ثبت‌شده در ايران براي اتباع افغانستاني است که با هدف خريد و تملک ملک ثبت شده‌اند!

50 درصد شرکت‌هاي خارجي ثبت‌ شده در ايران براي افغانستاني‌ها است!

صفدر کشاورزدر پاسخ به تسنيم از تعلق 50 درصد شرکتهاي خارجي ثبتشده در ايران براي اتباع افغانستاني خبر داد که با هدف خريد و تملک ملک ثبت شدهاند!

سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنيم درباره اينکه  «اتباع خارجي از سال 1400 (سال حاکميت دوباره طالبان بر افغانستان) تاکنون چند شرکت در ايران به ثبت رساندهاند؟ بيشترين شرکتهاي ثبتشده از سوي اتباع کدام کشور بودهاند؟ آيا نحوه عملکرد اين شرکتها قابليت رصدشدن را دارد؟ و اينکه ميزان اثرگذاري اين شرکتها بر اقتصاد کشور اندازهگيري شده است؟»، گفت: از سال 1400 تاکنون 6 هزار و 409 شرکت خارجي تأسيس شده که در زمان حاضر 5 هزار و 987 شرکت فعال هستند همچنين از زمان تصويب قانون حمايت و تشويق سرمايهگذاري خارجي در سال 1381 در مجموع 8 هزار و 241 شرکت خارجي در کشور به ثبت رسيده است.

سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: برابر آمار، 50 درصد شرکتهاي بهثبترسيده براي اتباع کشور افعانستان، 25 درصد براي اتباع عراق و 25 درصد باقيمانده متعلق به اتباع کويت، پاکستان، چين، عربستان، بحرين، هند و ترکيه است.

وي درباره اينکه عملکرد اين شرکتها قابل رصد شدن هست يا خير گفت: اداره ثبت شرکتها مرجع ثبت است و نظارت با ارگانهاي ديگري همچون ادارهکل امور مالياتي و سازمان حمايت از سرمايهگذاري خارجي و ديگر ارگانهاي مربوطه است.

کشاورز اضافه کرد: درباره ميزان اثرگذاري اين تعداد شرکتها هم آمار دقيق را ميتوان از «سازمان حمايت از سرمايهگذاري» درخواست کرد که نظارت بر فعاليتهاي شرکتهاي خارجي را بهعهده دارد.

وي متذکر شد: بهنظر ميرسد با توجه به ويژگي موجود در قانون حمايت و تشويق سرمايهگذاري خارجي که بر اساس آن شرکتهاي خارجي در ايران ميتوانند مرکزي را به نام خودشان خريداري کنند، قالب افرادي که نميتوانند به نام خود ملکي را خريداري کنند، از اين فرصت استفاده ميکنند!

سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بديهي است براي نظارت و براي کنترل اين شرکتها جلساتي در سازمان ثبت با دستگاههاي مربوطه مانند وزارت صمت، وزارت اقتصاد، اتاق اصناف، وزارت کار و سازمان حمايت از سرمايهگذاري خارجي شکل بگيرد و بهگونهاي عمل شود که ثبت هر شرکت خارجي در ايران با مجوز سازمان حمايت انجام گيرد و اين سازمان مرجع تشخيص اين باشد که شرکت براي سرمايهگذاري تقاضاي ثبت داده است يا موضوع ديگري را دنبال ميکند.