اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

حدود يک ميليون فارغ التحصيل بيکار در کشور وجود دارد

مطابق آمار زمستان 1401سهم جمعيت بيکار فارغ التحصيل آموزش عالي از کل بيکاران37.2درصد بوده است. اين سهم در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بالاتر است. بررسي تغييرات اين شاخص نشان مي دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل0.9 درصد کاهش داشته است.

حدود يک ميليون فارغ التحصيل بيکار در کشور وجود دارد

به گزارش تسنيم، فقدان مهارت اين روزها با افزايش تعداد فارغ التحصيلان بيشتر از گذشته مورد توجه است. شايد در گذشته کمتر فارغ التحصيلي دچاربيکاري مي شد اما در حال حاضر با توجه به افزايش تعداد فارغ التصيلان شرط يافتن شغل، «مهارت» است.

بيکاري يکي از بزرگترين چالشهاي اقتصاد کشورهاي مختلف است. شاخص بيکاري از يکسو عمق مشکلات يک اقتصاد را مشخص ميکند و از سوي ديگر آثار رواني بر جمعيت هر کشور، خصوصاً افراد متخصص و فارغالتحصيلان دانشگاهي دارد؛ از همينرو کاهش يا افزايش عده افراد بيکار، از جمله عوامل مهم و اثرگذار در بررسي کارنامه عملکرد اقتصادي دولتهاست.

محمود کريمي بيرانوند,معاون اشتغال وزارت کار در نشست تخصصي کنگره ملّي آموزش هدفمند، مهارتي و نيازمحور اظهار کرد: اين همايش ملّي با هدف تصويرسازي بازارکار دانشآموختگان در قالب زيستبوم ملّي اشتغال و تحليل نقش دانشآموختگان در برنامه ايجاد يک ميليون شغل در سال برگزار ميشود.

وي با اشاره به مفهوم زيستبوم، مسأله اشتغال را يک فرآيند و موجود زنده دانست و افزود: همه متغيرهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي تأثير مستقيمي بر مسأله زيستبوم ملّي اشتغال کشور دارد.

معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: يکي از مسيرهاي مهم يافتن راهحل مسأله بيکاري دانشآموختگان در کشور رسيدن به يک اجماع در سطح سياستگذاري ملّي است.

وي گام اول را شناخت دقيق و عميق مسأله بيکاري دانشآموختگان عنوان و اضافه کرد: خلأ مهارتآموزي دانشآموختگان يکي چالشهاي اساسي مسأله بيکاري اين قشر است.

کريميبيرانوند تعداد بيکاران فارغالتحصيل را حدود يک‌‌ ميليون نفر برشمرد و گفت: فقدان اطلاعات دقيق و تکميلي از جمله مدرک تحصيلي، رشته، سن، محل زندگي، تراکم جمعيتي استانها و مهارتهاي تخصصي مهمترين چالش اساسي رفع اين مسأله است.

وي فعال کار کردن را يک فضليت انساني دانست و افزود: فرهنگ کار با هدف ايجاد انگيزه و با محوريت کارگروه اشتغال استانها و مشارکت دانشگاهها و نهادهاي غيردولتي در سراسر کشور بايد ترويج شود.

معاون توسعه کارآفريني و اشتغال تأکيد کرد: موضوع اشتغال دانشآموختگان يک موضوع فرابخشي است و نميتوان توسط يک دستگاه خاص اين مشکل و چالش را برطرف و حل کرد.

کريميبيرانوند از راهاندازي نظام جامع اطلاعرساني بازارکار تا شهريورماه امسال خبر داد و اعلام کرد: با راهاندازي نظام جامع اطلاعرساني بازارکار، اطلاعات لازم براي شناسايي کارجويان اعم از دانشآموختگان و ساير افراد جوياي کار فراهم ميشود.

وي اضافه کرد: بايد حل مسأله اشتغال دانشآموختگان را به يک يا دو مشوق مثلاً معافيت بيمهاي  يا مالياتي تنزل داد.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.