اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

تسهيلات 7،000،000،000،000 توماني بدون بازپرداخت بانکي!

بررسي آمار‌هاي رسمي در خصوص دريافت‌کنندگان ارز ترجيحي و تسهيلات کلان ريالي از بانک‌ها، نکات قابل تأملي به همراه دارد که ضرورت توجه نهاد‌هاي نظارتي بر دخل‌وخرج اين شرکت‌ها را دوچندان مي‌کند؛ چراکه در شرايط دشوار کنوني هفت خوان دريافت وام از بانک‌ها، رسيدن به وام‌هاي چند هزار ميلياردتوماني و بهره‌مندي از دلار 28500 توماني براي واردات، نصيب هر شخص و شرکتي نمي‌شود.

تسهيلات 7،000،000،000،000 توماني بدون بازپرداخت بانکي!

يکي از شرکتهاي خوششانس در صف دريافت تسهيلات ارزي و ريالي، شرکتي دولتي از زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي است که در رسالت کاري خود، مديريت و تأمين کالاها و نهادههاي دامي مؤثر در سبد هزينهاي مردم نظير گوشت و مرغ را بر عهده دارد.

شرکت پشتيباني امور دام کشور که از سال 1376 فعاليت خود را آغاز کرده است، حالا بهعنوان يکي بازوهاي مهم و اجرايي وزارت جهاد کشاورزي نسبت به تهيه، توليد و نگهداري، توزيع و پشتيباني و تنظيم بازار انواع خوراک دام، طيور و آبزيان، مواد پروتئيني حيواني و متفرعات آنها و حمايت از توليدکننده و مصرفکننده، مسئوليت دارد.

بهعنوانمثال؛ شرکت پشتيباني امور دام در زمينه واردات و فروش محصولات پروتئيني نظير گوشت گاو وارداتي منجمد، گوشت گاو داخلي، مرغ داخلي و وارداتي و گوشت گوسفندي و همچنين واردات نهادههاي دامي نظير جو، ذرت، سويا و دانههاي روغني فعاليت دارد.

حال بررسي آمار رسمي منتشر شده از سوي بانک مرکزي نشان ميدهد اين شرکت دولتي در سال گذشته يک ميليارد و 317 ميليون دلار ارز دريافت کرده است که باتوجهبه نوع فعاليت اين شرکت، حجم قابلتوجهي از اين ميزان ارز، به نرخ ترجيحي يا همان 28500 توماني بوده است. رقمي که معادل ريالي آن با درنظرگرفتن نرخ ترجيحي دلار، به 37 هزار و 500 ميليارد تومان ميرسد.

از سوي ديگر؛ بررسي ميزان تسهيلات پرداخت شده از سه بانک دولتي نيز مبلغ قابل توجهي را نشان مي دهد و موضوع وقتي جالبتر مي شود که بدانيم هيچ بازپرداختي هم از سوي اين شرکت انجام نشده است. بهگونهاي که اطلاعات منتشر شده در سايت بانک مرکزي در خصوص ميزان تسهيلات کلان غيرجاري و معوق بانکها، نشان ميدهد در پايان اسفندماه سال گذشته، شرکت پشتيباني امور دام از سه بانک دولتي تسهيلات دريافت کرده، اما براي بازگشت آن به شبکه بانکي اقدام مؤثري انجام نداده است.

به بيان ديگر؛ ليست شرکتهاي دريافت کننده تسهيلات کلان از بانک سپه در سال گذشته، از سه فقره وام 5 هزار و 600 ميليارد توماني؛ 561 ميليارد توماني و 417 ميليارد توماني به حساب شرکت پيشتيباني امور دام خبر ميدهد که در مجموع 6 هزار و 583 ميليارد و 783 ميليون تومان هرگز به حساب بانک سپه بازنگشته است و در ليست بدهي کلان قرار گرفته است.

همچنين اين شرکت از بانک مسکن مبلغ 285 ميليارد تومان تسهيلات دريافت کرده است که اين رقم نيز تا پايان سال قبل، بهحساب اين بانک دولتي بازپرداخت نشده است و در نهايت تسهيلات 184 ميلياردتوماني شرکت مذکور از بانک کشاورزي نيز در اين ليست بدهي کلان جاي دارد؛ بنابراين مجموع تسهيلات ريالي و بدون بازگشت شرکت پشتيباني امور دام از سه بانک دولتي سپه، مسکن و کشاورزي (بر اساس اطلاعات منتشر شده بانک مرکزي) به هفت هزار ميليارد تومان رسيده است.

پرداخت اين حجم از تسهيلات بانکي بهحساب شرکت دولتي پشتيباني امور دام با 504 کارمند رسمي در شرايطي بوده است که صورتهاي مالي اين شرکت از زيانده بودن دخلوخرج آن حکايت دارد. بهگونهاي که تا پايان شهريورماه سال 1402 ميزان زيان انباشته اين شرکت به 6 هزار و 328 ميليارد تومان رسيده بود.

اين شاخصهاي مالي از زيان و دريافت تسهيلات کلان ريالي و بدون بازگشت به شبکه بانکي براي يک شرکت دولتي سؤالات بسياري را براي افکار عمومي مطرح ميکند؛ از قبيل اثرگذاري فعاليت چنين شرکتي در مديريت قيمتها و هزينههاي مردم و اينکه تا چه اندازه اهداف تعيين شده براي دريافت تسهيلات ارزي و ريالي از اين شرکت و مسئولان وزارت جهاد محقق شده است؟ اين در حالي است که چندي قبل محمدمهدي نهاوندي، عضو هيئتمديره اتحاديه واردکنندگان نهادههاي دام و طيور در صدمين جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران گفته بود: بررسي صورت مالي شرکت امور پشتيباني دام، نشاندهنده چند هزار ميليارد تومان زيان است که به بيتالمال وارد شده، بنابراين پرسش قابلتأمل اين است که اگر شرکت پشتيباني دام وجود نداشت، آيا قيمت گوشت از 750 هزار تومان بيشتر ميشد؟ به نظر مي رسد، وجود يا عدم وجود اين نهاد تأثيري در تنظيم بازار گوشت نگذاشته و نميگذاشت. درحاليکه چند هزار ميليارد تومان رقمي است که با آن امکان انجام کارهاي بزرگي وجود داشت.

منبع: تابناک