اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

يک مسئول در وزارت بهداشت:

ايران جزو سه کشور پيشرو منطقه در حذف سرخک و سرخجه است

رئيس اداره بيماري‌هاي قابل پيشگيري با واکسن وزارت بهداشت با بيان اينکه ايجاد دسترسي عادلانه و يکسان همه کودکان اعم از فقير و غني از هدف برنامه EPI است، اظهار کرد: طي 50 سال گذشته واکسيناسيون عليه 14 بيماري انجام شده و به طور مستقيم به کاهش 40 درصدي مرگ و مير شيرخواران در سطح جهان و بيش از 50 درصد در منطقه آفريقا کمک کرده است.

ايران جزو سه کشور پيشرو منطقه در حذف سرخک و سرخجه است

دکتر سيد محسن زهرايي، در کارگاه کشوري ايمن سازي و بيماريهاي قابل پيشگيري با واکسن که به ميزباني تبريز برگزار ميشود، گفت: برنامه توسعه واکسيناسيون با هفت واکسن در سال 1974 آغاز شد.نزديک به 94 ميليون از 154 ميليون جان کودکاني که از سال 1974 تاکنون نجات يافتهاند نتيجه محافظت با واکسن سرخک بوده است با اين حال هنوز 33 ميليون کودک در سال 2020 واکسن سرخک کامل نگرفتهاند و نزديک به 22 ميليون نفر دوز اول و 11 ميليون نفر دوز دوم خود را فراموش کردهاند.

زهرايي بيان کرد: ايران جزو سه کشور پيشرو منطقه در دستيابي به هدف حذف سرخک يا سرخجه در سال 1398 بوده است. در سالهاي قبل از واکسن در اپيدميهاي سرخک بيش از 150 هزار نفر مبتلا ميشدند.

دکتر حسين حقائي، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز در اين کارگاه گفت: افتخار اين را داريم که بعد از پنج سال اين کارگاه در تبريز برگزار ميشود. هدف اين کارگاه ارائه گزارش و عملکردها در خصوص واکسيناسيون کشور است و نتايج و آمارها حاکي از آن است که کشور ما توانسته در چهل سال گذشته پوشش واکسيناسيون را از 35 درصد به 98 رسانده است.

حقائي افزود: دو واکسن تازه پنوموکوک و روتاويروس در هفت استان اجرايي ميشود که اميدواريم در همهي استانها اين برنامه ادامه داشته باشد.

کارگاه کشوري ايمن سازي و بيماريهاي قابل پيشگيري با واکسن به ميزباني تبريز با حضور مسئولان کشوري و استاني برگزار شد.