اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

رئيس کميته اخلاق:

اهالي فوتبال مستندات فساد را به فدراسيون ارائه کنند

رئيس کميته اخلاق فدراسيون فوتبال از اهالي اين رشته خواست مدارکشان را درباره فساد در فوتبال به اين کميته ارائه کنند.

اهالي فوتبال مستندات فساد را به فدراسيون ارائه کنند

به گزارش ايرنا، بررسي پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان و برخورد با متهمان اين پرونده يکي از خبرهاي داغ فوتبال در هفتههاي اخير بوده است. کميته اخلاق فدراسيون فوتبال هم به موازات برخورد نهادهاي قضايي، بررسي اين پرونده را آغاز کرده است.

يونس اسديمقدم، رئيس کميته اخلاق فدراسيون فوتبال درباره موضوعات مرتبط با پرونده باشگاه مس رفسنجان، عنوان کرد: پرونده مربوط به تخلفات فوتبالي اين باشگاه وفق قوانين و مقررات فوتبالي در کميته اخلاق فدراسيون فوتبال مفتوح به رسيدگي است و در اين راستا افراد مرتبط با موضوع در چند جلسه احضار و از آنها تحقيق وبازجويي به عمل آمده است. به محض تکميل تحقيقات و صدور راي، نتيجه به مردم شريف و اهالي فوتبال اطلاعرساني خواهد شد.

وي افزود: ضمنا از تمامي اهالي فوتبال و رسانهها تقاضا ميشود در راستاي حراست و حفاظت از حيثيت فوتبال و برخورد قانوني و قاطع با متخلفين چنانچه اسناد و مدارک معتبري دارند، به اين مرجع درباره فساد ارائه کنند و به صورت قاطع با متخلفين برخورد قانوني انجام ميشود.

اسديمقدم، ادامه داد: همچنين افراد حقيقي و حقوقي که در حوزه فوتبال در روزهاي اخير در فضاي مجازي شايعات و گزارشهاي غير واقع و کذب که باعث تشويش اذهان عمومي ميشود را منتشر کردهاند، از طريق مراجع صالحه تحت پيگرد قرار خواهند گرفت.

همچنين کميته اخلاق فدراسيون فوتبال، عصر امروز در بيانيهاي درباره بررسي پرونده مس رفسنجان و برخورد با مديران متخلف، نوشت: يکي از ارکان قضايي فدراسيون طبق اساسنامه فدراسيون فوتبال، کميته اخلاق است که بر اساس اساسنامه فدراسيون فوتبال و آييننامه اخلاق فدراسيون فوتبال و کدهاي اخلاقي فيفا و اي اف سي رسيدگي به تخلفات اخلاقي مستند به ماده 3 کميته اخلاق ميتواند اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه فوتبال از جمله مقامات رسمي، بازيکنان و همچنين کارگزاران و واسطههاي رسمي را در خصوص نقض قوانين اخلاقي و رفتارهايي که ميتواند به تماميت و اعتبار فوتبال کشور لطمه وارد کند، مورد بازخواست قرار داده و در صورت لزوم، احکام مناسب را صادر کند.

همچنين، کليه افرادي که درحوزه فوتبال فعاليت ميکنند مستنداً به ماده 4 آييننامه اخلاق فدراسيون، ملزم هستند از اهميت، تکاليف، وظايف و مسئوليتهاي حوزه کاري خود در فدراسيون، باشگاهها، هياتها، اتحاديهها، آکادميها، مدارس فوتبال و امر کارگزاري آگاهي داشته و موارد زير را رعايت کنند:

1-به تمام قوانين مربوط و همچنين چارچوب قانوني فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران در گستره آن احترام بگذارند.

2-تعهد خود به مباني رفتاري و رويکردهاي اخلاقي آشکار نمايند و به اصول رفتاري در فوتبال کشور احترام بگذارند.

3- از مقام و خود به هيچ طريقي سوء استفاده نکنند و بهويژه از موقعيت خود براي مقاصد يا اهداف خصوصي بهره نگيرند.

همچنين در ماده 8 آييننامه اخلاق فدراسيون فوتبال، آمده است:

1-افرادي که ملزم به رعايت اين مقررات هستند موظفند هرگونه تخلف اخلاقي احتمالي از اين مقررات را گزارش کنند که اين موضوع فارغ از رعايت اصول رازداري و وفاداري است.

2-در صورت درخواست کميته اخلاق افراد موردنظربايد در روشن کردن حقايق پرونده يا تخلفات احتمالي به طور کلي همکاري نموده و مدارک درخواستي جهت تحقيقات ارائه کنند.

در ضمن کميته اخلاق وفق مقررات اخلاقي و قوانين فوتبالي از مدارک و مستندات بدست آمده تحقيقات انجام خواهد داد.