Alternate Text
Alternate Text

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس:
آمریکا به دنبال تعطیل کردن پژوهش در ایران است
گزارش تصویری

یعقوب فتح الهی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدس در گفت وگو با فارس با اشاره به اهمیت حمایت از پژوهش و نخبگان دانشگاهی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به پژوهش نیاز دارد و باید دولت و وزارت علوم همه توان خود را برای رونق فعالیت های تحقیقاتی انجام دهد.
* مهم ترین مسیر پیشرفت علمی پژوهش است
وی افزود: مهم ترین مسیری که کشور را در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سمت پیشرفت علمی سوق می دهد مقوله پژوهش است که باید توسط دانشمندان، نخبگان و اعضای هیأت علمی انجام شود که در این رابطه باید تمامی دستگاه های اجرایی حمایت از دانشگاه ها را در دستور کار خود قرار دهند.
* دولت همه تمرکز خود را بر روی فعالیت مراکز علمی و دانشگاهی بگذارد
فتح الهی ادامه داد: در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب نیز در توصیه های خود از علم و فناوری و پژوهش به عنوان سکوی رشد کشور اشاره کرده اند که باید دولت همه تمرکز خود را بر روی فعالیت مراکز علمی و دانشگاهی بگذارد.
*  دولت قبلی و جدید از پژوهش حمایت های خوبی انجام ندادند
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: در رویکرد علمی دولت قبلی و جدید از پژوهش حمایت های خوبی انجام ندادند این در حالی است که اگر به دنبال رشد علمی هستیم باید پژوهش در همه حوزه های دانشی افزایش یافته و مورد حمایت قرار گیرد.