Alternate Text
Alternate Text

راه اندازی حج الکترونیکی برای نخستین بار
گزارش تصویری

وزارت اوقاف اردن امسال برای حجاج اردنی فرصتی را فراهم کرده است تا همه اقدامات حج را از طریق دروازه الکترونیکی حج و عمره انجام دهند؛ به این ترتیب حاجی می تواند در یک زمان پنج دقیقه ای همه کارهای حج را به پایان برساند و برنامه ها، شرکت و پرداخت الکترونیکی را بدون مراجعه به وزارتخانه یا مدیریت حج انجام دهد؛ به طوری که حاجی می تواند این اقدامات را در منزلش انجام دهد.
این برنامه برای تسهیل در فرآیند ثبت نام حجاج و شرکت های حج و عمره انجام می گیرد. یک گام پیشرفته در ارایه خدمات الکترونیکی و دیجیتالی یکپارچه است.
براساس سیستم الکترونیکی، حاجی یک قرارداد الکترونیکی را که حقوقش در آن حفظ شده است، را تکمیل و سپس فرآیند ثبت نام را انجام می دهد؛ اما در صورت عدم تمایل حاجی به ثبت نام الکترونیکی، می تواند به یکی از شرکت های حج و عمره مراجعه کند و فرآیند الکترونیکی را انجام دهد.
در همین راستا، تعداد حجاجی که تا روز یکشنبه( 22 اردیبهشت) مجوز حج را دریافت کردند، به دو هزار و 637 نفر می رسد. در همین حال یکهزار و 845 نفر کار ثبت نام و انتخاب برنامه ها و تعیین شرکت های حج را پایان دادند. فرآیند تحویل مجوز حج تا 19 ماه کنونی پایان می یابد.